Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Xác định cấp công trình thủy điện

Câu hỏi: Về cấp của công trình thủy điện có thể xác định theo đặc tính kỹ thuật và theo năng lực phục vụ như: Chiều cao, loại công trình đầu mối, quy mô hồ chứa... và trong đó với công trình thủy điện còn có quy mô về Công suất của công trình.

Tuy nhiên cách xác định cấp công trình thủy điện theo quy mô công suất thì hiện nay như tôi tìm hiểu thì không có văn bản chính thức nào nói rõ. Vì vậy tôi có một số câu hỏi như sau:

- Đối với công trình thủy điện thì cấp công trình có còn được xác định theo quy mô công suất nữa hay không?

- Nếu công trình thủy điện có được xác định thông qua quy mô Công suất thì nó được nêu trong văn bản nào?


Sau khi xem xét, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về phân cấp công trình xây dựng được quy định tại Điều 8 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, bao gồm:

- Phân cấp công trình, hạng mục công trình quy định tại Khoản 3 căn cứ trên quy mô, loại kết cấu, tầm quan trọng để áp dụng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng công trình và được quy định chi tiết tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng được.

- Phân cấp công trình quy định tại Khoản 4 để thiết kế xây dựng công trình và để quản lý các nội dung khác được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Căn cứ vào các quy định trên, xác định cấp công trình thủy điện như sau:

- Cấp công trình để áp dụng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng: dự án thủy điện có Dây chuyền công nghệ chính, cấp công trình theo quy mô công suất được xác định theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD, tương ứng với Mục 1.2.5.3 Bảng 1.2 Phụ lục 1 (tham khảo thêm ví dụ 5 Phụ lục 3).

- Cấp công trình để thiết kế xây dựng công trình: được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04-05:2012/BNNPTNN Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế, theo đó cấp công trình được xác định theo các tiêu chí năng lực phục vụ, khả năng trữ nước của hồ chứa nước, đặc tính kỹ thuật của các công trình có mặt trong cụm công trình đầu mối quy định tại Mục 3.2.

Cục Giám định

1765MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT