Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Xác định cấp công trình và thẩm quyển kiểm tra công tác nghiệm thu đối với dự án Nhà máy điện sinh khối

Hiện nay, đơn vị chúng tôi đang triển khai dự án nhiệt điện sinh khối KCP với tổng công suất 60MW được phân thành 02 giai đoạn đầu tư độc lập với nhau, như sau:

Giai đoạn 1: Đầu tư Công suất 30MW theo hình thức điện đồng phát. Thời gian đưa vào vận hành 2016-2017.

Giai đoạn 2: Đầu tư công suất 30MW theo hình thức điện sinh khối. Thời gian đưa vào vận hành 2017-2018.

Nguồn vốn: Vốn vay và vốn tự có của Nhà đầu tư.

Vậy xin hỏi:

1. Việc xác định cấp công trình của dự án theo từng giai đoạn có được phân loại là cấp II không?

2. Trường hợp công trình thuộc cấp I thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình này có thuộc thẩm quyền của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước hay không?

Sau khi xem xét, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trả lời như sau:


1. Về cách xác định cấp công trình trong một dự án nhà máy điện sinh khối:


Căn cứ Điều 7 và Phục lục 1, Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì chỉ quy định cách xác định cấp cho công trình xây dựng, không quy định cách xác định cấp của dự án.

Đối với dự án nhà máy điện sinh khối, các công trình thuộc một dây chuyền công nghệ sản xuất chính của nhà máy được xác định cấp trên cơ sở công suất của dây chuyền này theo quy định tại Mục II.1.5.9, Bảng II.1, Phụ lục 1, Thông tư 10/2013/TT-BXD.

Trong trường hợp dự án điện sinh khối có 2 dây chuyền công nghệ sản xuất chính (sản xuất điện) độc lập với nhau và được đầu tư theo hai giai đoạn độc lập thì việc xác định cấp cho các công trình thuộc từng dây chuyền công nghệ sản xuất..


2. Về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu

Việc xác định thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Cục Giám định

3092MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT