Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Xác định loại công trình đối với công trình Trạm biến áp

  Ngày 07/7/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 3279/BXD-GĐ gửi Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng về việc xác định loại công trình đối với công trình Trạm biến áp

  Việc phân loại và phân cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình được quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP), Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (Thông tư số 03/2016/TT-BXD) và Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

  Căn cứ quy định tại các văn bản nêu trên, công trình Trạm biến áp như Quý Sở nêu được xác định loại tại Mục II.5 Phục lục I - Phân loại công trình xây dựng của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và xác định cấp công trình tại Mục 1.2.5 Bảng 1.2 - Phân cấp công trình công nghiệp, Phụ lục 1 - Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô công suất hoặc tầm quan trọng của Thông tư số 03/2016/TT- BXD.

  Cục Giám định

  749

  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An