Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Nhiệm vụ thiết kế và nhiệm vụ khảo sát xây dựng

Hỏi: Câu hỏi của độc giả Lê Văn Tuyến tại hòm thư tuyendabg@gmail.com hỏi

Công ty tôi có tham gia phần việc tư vấn của công trình có tổng mức <15 tỷ. Chủ đầu tư đã lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Sau khi chỉ định thầu và ký hợp đồng, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ thiết kế để chủ đầu tư phê duyệt. Khi tôi thắc mắc, chủ đầu tư trả lời đây là hai phần viêc khác nhau, Chủ đầu tư yêu cầu như vậy có đúng không?

Dự án có tổng mức >15 tỷ, khi Chủ đầu tư đã lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi rồi, sau khi trúng thầu nhà thầu tư vấn có phải lập nhiệm vụ thiết kế giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi để chủ đầu tư phê duyệt không? Với bước thiết kế bản vẽ thi công, khi chủ đầu tư đã lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công rồi, sau khi trúng thầu nhà thầu tư vấn có phải lập nhiệm vụ thiết kế giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công để chủ đầu tư phê duyệt không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì nhiệm vụ khảo sát do nhà thầu thiết kế lập. Trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

Theo quy định tại Điều 85 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì chủ đầu tư có nghĩa vụ xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình là căn cứ để lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập thiết kế xây dựng công trình (theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP). Do đó, việc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tư vấn thiết kế lập nhiệm vụ thiết kế để chủ đầu tư phê duyệt là chưa phù hợp với quy định.

(Cục Giám định)


Cục Giám định

3319MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT