Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời ông Lê Quang Dũng (quangdung10286@gmail.com) về công trình bắt buộc thực hiện Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành.

  Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) nhận được Câu hỏi của Ông Lê Quang Dũng (quangdung10286@gmail.com) về công trình bắt buộc thực hiện Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành trong quá trình khai thác, sử dụng. Căn cứ các quy định hiện hành, Cục Giám định có ý kiến như sau:

  Danh mục các công trình bắt buộc thực hiện Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành trong quá trình khai thác, sử dụng được quy định chi tiết tại Phụ lục VII của Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng.

  Chi phí bảo trì công trình xây dựng được quy định tại Khoản 5 Điều 43 Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình và Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

  Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng được quy định tại Điều 37, Điều 43 Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình.

  Cục Giám định thông báo để Ông Lê Quang Dũng được biết./.

  Cục Giám định

  2110


  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT