Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời câu hỏi của bạn đọc Bùi Hà Nam

Hỏi:

Theo các quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng như: Nghị định 46/2015/NĐ-CP và Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định một số nội dung chi tiết về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì trình tự các công việc thuộc trách nhiệm quản lý chất lượng công trình của Chủ đầu tư đối với khảo sát xây dựng bao gồm như sau:

a) Tổ chức lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng;

b) Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng; điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng (nếu có);

c) Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; điều chỉnh, bổ sung phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (nếu có);

d) Kiểm tra việc thực hiện của nhà thầu khảo sát xây dựng so với các quy định trong hợp đồng;

đ) Tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với loại hình khảo sát để giám sát công tác khảo sát xây dựng;

e) Nghiệm thu, phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định;

g) Thuê tổ chức cá nhân đủ điều kiện năng lực để thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát và báo cáo kết quả khảo sát khi cần thiết.

Như vậy, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng sẽ được Chủ đầu tư nghiệm thu theo đúng quy định để có cơ sở đưa số liệu vào thiết kế cũng như thanh toán hợp đồng khảo sát. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc có một số đơn vị chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư (như các ban QLDA) lại yêu cầu “Báo cáo kết quả khảo sát phải được chủ đầu tư phê duyệt tương tự như hồ sơ thiết kế xây dựng rồi mới được phép nghiệm thu hoàn thành kết quả khảo sát” (Tức là chủ đầu tư ban hành quyết định phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát). Nhưng tại Khoản 2 Điều 16 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP có ghi rõ là “chủ đầu tư phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả khảo sát xây dựng sau khi thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo này và chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt của mình”. Tôi xin hỏi yêu cầu như nêu trên của các đơn vị chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư có đúng quy định hay không?

Trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của độc giả Bùi Hà Nam, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

Việc nghiệm thu, phê duyệt của Chủ đầu tư đối với báo cáo kết quả khảo sát đã được quy định cụ thể tại Điều 16 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Ngoài ra, về nội dung nêu trên đã được Cục Giám định hướng dẫn cụ thể tại trang thông tin điện tử www.cucgiamdinh.gov.vn.

Vì vậy, đề nghị quý độc giả nghiên cứu, thực hiện./.

Cục Giám định

1205MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT