Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời đề nghị của ông Trần Văn Xuân về việc thực hiện công tác tư vấn giám sát

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) nhận được đơn đề nghị của ông ngày 16/9/2017 xin ý kiến về việc thực hiện công tác tư vấn giám sát tại Dự án khai thác mở rộng và nâng công suất mỏ - tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai. Sau khi nghiên cứu văn bản, căn cứ theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Cục Giám định) có ý kiến như sau:

1. Nội dung tư vấn giám sát được quy định tại Điều 120 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; quyền và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình được quy định tại Điều 122 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

2. Khi phát hiện thiết bị lắp đặt vào công trình không đúng với yêu cầu hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, xuất xứ hàng hóa… tư vấn giám sát có quyền không chấp thuận nghiệm thu và có quyền bảo lưu ý kiến theo quy định tại Điểm e) Khoản 1 Điều 122 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và không nghiệm thu khối lượng không phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế công trình theo quy định tại Điểm b) Khoản 2 Điều 122 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

3. Căn cứ trên cơ sở nội dung hợp đồng, Chủ đầu tư thỏa thuận với tư vấn giám sát về cách thức và nội dung nghiệm thu, đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan và các quy định hiện hành về xuất xứ hàng hóa.

Trên đây là ý kiến của Cục Giám định, xin thông báo để ông được biết./.
Cục Giám định

794MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT