Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Giải đáp về việc kiểm định xây dựng

  Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) nhận được câu hỏi của độc giả Đặng Tuấn Anh ở địa chỉ thư điện tử :anhdt.tvgd@hec.com.vn: ngày 13/02/2016 đề nghị giải đáp về việc kiểm định xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định có ý kiến như sau:

  Trường hợp kiểm định theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, công trình đã được kiểm định có khiếm khuyết về chất lượng, Nhà thầu kiểm định xây dựng có thể thực hiện thiết kế sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết này nếu đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

  (Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng)

  Cục Giám định

  2108


  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT