Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Lập giải pháp giám sát và thực hiện các bước chỉ định thầu dự án

  Câu hỏi của bạn Phạm Ngọc Hà tại hòm thư ngochapham116@yahoo.com hỏi

  Theo quy định tại Mục 3 Điều 120 Luật Xây dựng quy định “Nhà thầu giám sát thi công xây dựng được lựa chọn phải lập đề xuất về giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát và nội dung cần thiết khác”.

  Công trình của chúng tôi chi phí giám sát 146 triệu nên theo quy định tại khoản 1 Điều 54 và khoản 2 Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ gói thầu tư vấn giám sát được thực hiện theo quy trình rút gọn. Vậy việc đề xuất về giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng như trên được thực hiện khi nào, hiện tại cơ quan chúng tôi có 3 quan điểm khác nhau:

  Quan điểm 1: Sau khi có quyết định chỉ định thầu 2 bên ký hợp đồng sau đó đơn vị tư vấn giám sát lập đề xuất giải pháp giám sát trình chủ đầu tư chấp thuận.

  Quan điểm 2: Sau khi thương thảo hợp đồng, đơn vị tư vấn giám sát lập đề xuất giải pháp giám sát, trên cơ sở đó trình duyệt kết quả chỉ định thầu và ký hợp đồng..

  Quan điểm 3: Đơn vị tư vấn giám sát dự kiến được lựa chọn lập đề xuất giải pháp giám sát, 2 bên thương thảo hợp đồng, trên cơ sở đó trình duyệt kết quả chỉ định thầu và ký hợp đồng.

  Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Xây dựng năm 2014, nhà thầu giám sát thi công xây dựng được lựa chọn phải lập đề xuất giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát và các nội dung cần thiết khác. Do đó, bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc để yêu cầu nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm lập giải pháp giám sát và thực hiện các bước chỉ định thầu phù hợp theo quy định./.

  Cục Giám định

  3797


  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT