Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời câu hỏi của độc giả Ngô Ngọc Trường tại địa chỉ truongnn93@wru.vn hỏi về trách nhiệm đối với kết quả thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

  Thành phần ký vào sổ mộc nghiệm thu của đơn vị thí nghiệm và kiểm định. Tư vấn vật liệu và hiện trường nói theo Thông tư số 06/2011/TT-BXD tư vấn không phải ký bất cứ kết quả thí nghiệm mộc nào mà chỉ cần điền tên tư vấn giám sát. Vậy hỏi, nếu giám sát không ký thì có phải chỉ thí nghiệm chịu hoàn toàn kết quả xuất ra hay không ?

  Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định có ý kiến như sau:

  Hiện nay, hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Trong đó, phiếu kết quả thí nghiệm của các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thực hiện theo quy định tại Phụ lục III Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được quy định tại Điều 7 Thông tư số 06/2017/TT-BXD.

  Cục Giám định

  3300


  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT