Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Tiểu Dũng tại địa chỉ thư điện tử:ngtieudung2016@gmail.com về việc áp dụng Ttêu chuẩn đánh giá cường độ bê tông

  Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) nhận được câu hỏi của ông/bà Nguyễn Tiểu Dũng địa chỉ hòm thư ngtieudung2016@gmail.com đề nghị giải đáp vấn đề liên quan đến việc áp dụng Tiêu chuẩn TCVN 10303:2014 hoặc Tiêu chuẩn TCXDVN 239:2006 để đánh giá cường độ bê tông của kết cấu dầm. Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định có ý kiến như sau:

  1. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình phải được người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận khi quyết định đầu tư.

  2. Tiêu chuẩn TCVN 10303:2014 áp dụng trong các trường hợp: hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá cường độ chịu nén của bê tông sử dụng trong thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thiết kế theo TCVN 5574:2012; kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu bê tông theo cường độ chịu nén xác định trên mẫu đúc đối với các kết cấu thi công toàn khối hoặc đúc sẵn; hướng dẫn áp dụng các phương pháp không phá hủy trong kiểm tra, đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình. Tiêu chuẩn TCXDVN 239:2006 hướng dẫn sử dụng các phương pháp thí nghiệm để xác định và đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình.

  Như vậy đối với trường hợp dùng phương pháp khoan lấy mẫu trực tiếp trên kết cấu dầm để xác định cường độ bê tông như ông/bà nêu thì áp dụng theo Tiêu chuẩn TCXDVN 239:2006 là phù hợp, nhưng Tiêu chuẩn này phải được người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận theo quy định./.

  Cục Giám định

  1910


  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT