Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Tư vấn giám sát công trình có phải ghi nhật ký không?

  Câu hỏi của bạn Lương Hữu Chỉnh tại hòm thư chinhphuong1803@gmail.com hỏi

  Tôi đang công tác tại Ban QLDA của 1 đơn vị trong quân đội - nhà máy Z133/TCKT đang thực hiện dự án đầu tư từ năm 2013 đến năm 2019 sẽ hoàn thành. Nhà máy Z133 là Chủ đầu tư dự án có thuê tổ chức Tư vấn giám sát để giám sát thi công xây dựng công trình của dự án. Tôi đã nghiên cứu Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định thì việc lập nhật ký thi công do nhà thầu thi công xây lắp lập (quy định tại điều 25, khoản 11 của Nghị định 46); Tư vấn giám sát không quy định phải lập nhật ký giám sát thi công. Nhưng cơ quan cấp trên yêu cầu Ban QLDA của nhà máy Z133 trình nhật ký của Tư vấn giám sát. Yêu cầu trên đối với Ban QLDA có đúng theo quy định của pháp luật không?

  Sau khi xem xét, Cục Giám định có ý kiến như sau:

  Hiện nay, Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn không quy định việc tư vấn giám sát phải có nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình. Vì vậy, trừ trường hợp hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị tư vấn giám sát hoặc hợp đồng xây dựng giữa các bên có quy định khác, tư vấn giám sát không phải lập riêng nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình. Việc ghi chép nhật ký thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 25/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

  Cục Giám định

  6420

  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An